Tarixi Muhammadiy

9.5 13

v3.0 by Sabr

Tarixi Muhammadiy アプリダウンロード Tarixi Muhammadiy アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

TARIXI MUHAMMADIYの詳細

Sabrからリリースされた『TARIXI MUHAMMADIY』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『TARIXI MUHAMMADIY』のファイルサイズ(APKサイズ):6.52 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではSabrより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『TARIXI MUHAMMADIY』に似ているアプリや類似アプリは53個を見つける。現在、Tarixi Muhammadiy appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『TARIXI MUHAMMADIY』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Tarixi Muhammadiy apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Alixonto’ra Sog’uniy
TARIXI MUHAMMADIY
Bilmak kerakkim, har bir musulmon bolasi, xohi er kishi, xohi xotun kishi, xohi yosh, xohi qari, mana shu tubandagi to‘rt narsaning tarixini bilishi albatta lozimdur.
I. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalom tarixlari.
II. Qur’oni karim tarixi.
III. Dini Islom tarixi.
IV. Ka’batulloh tarixi.
Shuning uchun, men faqir — Alixonto‘ra Shokirxonto‘ra o‘g‘li Sog‘uniydurmankim, bizlardin keyingi avlod nasllarimizga va ham boshqa turkiy tillik vatandosh, din qarindoshlarimizga mendan yodgor bo‘lsin deb yuqoridagi to‘rt narsa tarixini har qandoq kishi tushungudek qilib, ochiq turkiy tilida yozdim. Bu kitobga «Tarixi Muhammadiy» deb ot qo‘ydim. Buni o‘qiguvchilar faqirni duolarida yod qilib qo‘yishlarini umid qilurman.
«Tarixi Muhammadiy» muallifi Alixonto‘ra Sog‘uniyni asrimizning ko‘plab ulamoi fozillari o‘zlarining buyuk ustozlari deb biladilar. Zero, ul zoti bobarakotning serfayz va ta’sirchan suhbatlaridan bir lahza bahramand bo‘lgan har bir tolibi sodiq yillar davomida o‘zga ustozlardan olgan saboqlari yoki yuzlab mutolaa qilgan kitoblardan olgan ma’lumotlaridan ham ziyodroq istifoda etar edi, desam mubolag‘a bo‘lmas. Kamina esa bir lahza emas, Tangriga behad shukrlar aytamankim, ul ustozi kullning darsgo‘ylik davralarida va fayzli suhbatlarida ko‘p bo‘lganman va ko‘pdan-ko‘p ilmiy ishtibohlarimni so‘rab o‘ta qoniqarli javoblar olganman.

TARIXI MUHAMMADIY 3.0 アップデート

Tarixi Muhammadiy
続きを読む
TARIXI MUHAMMADIY 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 3.0 XAPK APKs
2020年12月06日 6.52 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-240dpi

SHA1: fc428a220fb63bf3a92042703b955e10534f729c

Size: 6.52 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy
Tarixi Muhammadiy 1.0 APK
2020年03月03日 4.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: a25d99118e2aed9e2c13c7bac8c94283e9a7dfe4

Size: 4.88 MB

What's New:

Tarixi Muhammadiy
追加情報

パケージ名:

com.tarixi_muhammadiy

更新日:

最新バージョン:

3.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.4+