گنجهای معنوی

9.5 567

v4.0 by Company two

گنجهای معنوی アプリダウンロード گنجهای معنوی アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

گنجهای معنویの詳細

Company twoからリリースされた『گنجهای معنوی』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『گنجهای معنوی』のファイルサイズ(APKサイズ):13.37 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではCompany twoより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『گنجهای معنوی』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。現在、گنجهای معنوی appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『گنجهای معنوی』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『گنجهای معنوی apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
📌این دعاها از منابع معتبر و زیر هر دعا سند آن قید شده است
📚مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق و روزی و پولدار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای باطل کردن سحر و جادو
📚مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه
📚مجموعه دعاهایی برای پرداخت کردن قرض ها خود
📚مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن
📚مجموعه دعاهایی برای شفای امراض و بیماریها
📚مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزش گناهان
📚مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود
📚مجموعه دعاهایی برای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح
📚مجموعه دعاهایی برای برآورده شدن حاجت های شما
📚مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت
📚مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن
📚مجموعه نمازها

گنجهای معنوی v4.0 アップデート

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
続きを読む
گنجهای معنوی 特徴
バージョン履歴 もっと見る
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v4.0 APK
2019年10月31日 13.37 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 692bc2e231a877804a1944b9e16a65c903e5b398

Size: 13.37 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v3.0 APK
2018年12月17日 11.9 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 76cc2602c01b1121eb7cd17375424e6548fd5523

Size: 11.9 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
گنجهای معنوی
گنجهای معنوی v2.0 APK
2018年09月08日 11.74 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, mips64, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9f8e3b0ef2f6e9267c2b734b345320f58629cbdb

Size: 11.74 MB

What's New:

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت
追加情報

パケージ名:

com.gm.two

更新日:

最新バージョン:

v4.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+