جملات ناب 2019

9.7 230

v5.0 by Company two

جملات ناب 2019 アプリダウンロード جملات ناب 2019 アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

جملات ناب 2019の詳細

Company twoからリリースされた『جملات ناب 2019』はライフスタイルアプリだ。apkfab.com/jpから『جملات ناب 2019』のファイルサイズ(APKサイズ):6.7 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではCompany twoより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『جملات ناب 2019』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。現在、جملات ناب 2019 appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『جملات ناب 2019』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『جملات ناب 2019 apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
🔔بانک کامل جملات تاکیدی انرژی مثبت که شامل موارد زیر می باشد:
🖊عبارات تاکیدی کتاب چشم دل بگشا
🖊جملات تاکیدی مثبت قبل از خواب
🖊هر روز صبح جملات ده گانه زیر را سه بار بخوانید
🖊جملات تاکیدی برای ازدواج
🖊جملات تاکیدی در مورد ثروت
🖊جملات تاکیدی برای سلامتی
🖊جملات تاکیدی برای فراوانی
🖊لیستی از جملات تاکیدی 1
🖊لیستی از جملات تاکیدی 2
🖊جملات تاکیدی برای زندگی روزانه
🖊جملات تاکیدی معنوی
🖊کلمات مثبت در زندگی
🖊عبارت تاکیدی روزانه که باید تکرار شود
🖊جملات تاکیدی خوشبختها
🖊جملات تاكيدي اسكاول شين
🖊جملات ناب 2018 در این برنامه
🖊جملات ناب 2019 وبروز در این برنامه
عبارات تاکیدی مثبت، جملاتی ساده، روان و برانگیزاننده و با ادبیات شخصی خود ما هستند که می توانند سرعت رسیدن ما به اهدافمان را چند برابر کنند” و ویژگی هایی برای این عبارات ذکر می کنند.
استفاده از تلقین و تکرار عبارت های تاکیدی مثبت یکی از قدیمی ترین تکنیک هایی است که برای کسب موفقیت و تغییر باورر ها استفاده می شود. علت این امر را باید در تعریف باور جست و جو کرد. باور فکر یا ایده ای است که بارها و بارها و بارها تکرار شده تا در نهایت از فیلتر ضمیر خود آگاه عبور کند و بر ضمیر ناخود آگاه نشسته و در آن حک شود.
هر کاری که مدتی تکرار شود در ناخودآگاه ضبط شده و به عادت رفتاری تبدیل می شود (مانند مهارت در تایپ کردن) و جالب تر اینکه هر چیزی – چه مثبت و چه منفی – به خود و ذهنمان تلقین کنیم، همان گونه برای ما اتفاق خواهد افتاد.
برای تحول و پیشرفت در زندگی لازم است ابتدا ذهن خود را از جملات منفی خالی کرده و سپس با عبارات مثبت و سازنده، جایگزین نماییم.

جملات ناب 2019 v5.0 アップデート

جملات ناب تاکیدی شاد و انرژی بخش
زندگی خود را با این برنامه متحول کنید
続きを読む
جملات ناب 2019 特徴
バージョン履歴 もっと見る
جملات ناب 2019
جملات ناب 2019 v5.0 APK
2019年11月01日 6.7 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7d83469d2394ddc0eefcf941b19c4971d8fa0681

Size: 6.7 MB

What's New:

جملات ناب تاکیدی شاد و انرژی بخش
زندگی خود را با این برنامه متحول کنید
جملات ناب 2019
جملات ناب 2019 v4.0 APK
2018年11月15日 5.32 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: f561d6fe0f107708708b3d5fd9c6db8a6bbcd64c

Size: 5.32 MB

What's New:

جملات ناب تاکیدی شاد و انرژی بخش
زندگی خود را با این برنامه متحول کنید
جملات ناب 2019
جملات ناب 2019 v3.0 APK
2018年08月12日 5.08 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 718e1000b0df30a0f785cf18eed6f080606a0376

Size: 5.08 MB

What's New:

جملات ناب تاکیدی شاد و انرژی بخش
زندگی خود را با این برنامه متحول کنید
追加情報

パケージ名:

com.jm.two

更新日:

最新バージョン:

v5.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+