کالری شمار زیره

9.0 585

v5.2.1 by Behafzar team

کالری شمار زیره アプリダウンロード کالری شمار زیره アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

کالری شمار زیرهの詳細

Behafzar teamからリリースされた『کالری شمار زیره』は健康&フィットネスアプリだ。apkfab.com/jpから『کالری شمار زیره』のファイルサイズ(APKサイズ):20.16 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではBehafzar teamより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『کالری شمار زیره』に似ているアプリや類似アプリは113個を見つける。現在、کالری شمار زیره appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『کالری شمار زیره』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『کالری شمار زیره apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
کالری شماری :
کالری شماری از ابزارهای قدرتمند و مطمئن علمی دنیا برای تناسب اندام است که زیره بر پایه این روش پیاده سازی شده است. در این روش میزان کالری مجاز روزانه فرد مشخص می شود و فرد را به وزن ایده آل می رساند.
کار با زیره آسان است :
با وارد کردن موبایل/ایمیل خود وارد برنامه می شوید.
با ثبت اطلاعات قد، وزن، سن، جنسیت و دورمچ کار شما با برنامه آغاز می شود.
هدف اصلی خود یعنی کاهش، افزایش و یا تثبیت وزن را مشخص می کنید.
با توجه به هدف تعیین شده مقدار کالری مجاز روزانه برای شما تعیین می شود.
بعد از تعیین مقدار و نوع غذا، نرم افزار میزان کالری آن را محاسبه می کند.
نرم افزار فعالیت های ورزشی و روزانه برای سوزندان کالری غذاها را ارائه می دهد.
سایر ویژگی های اپلیکیشن زیره :
جایگزینی غذاها
مشاهده حرکات ورزشی و نحوه انجام صحیح آنها
آشنایی با غذاهای کم کالری و پرکالری
دریافت نمودار تناسب بین غذاها و فعالیت های ورزشی
ارائه ویژگی ها و ارزش غذایی هر غذا
محاسبه و اشتراک گذاری شاخص توده بدنی (BMI) با دیگران
اعلام هشدار به فرد در صورت دریافت کالری های بیش از حد مجاز

کالری شمار زیره 5.2.1 アップデート

رفع برخی خطاها
امکان حذف و اضافه خوراکی ها در لیست های غذایی استاندارد.
نمایش مقدار کربوهیدرات،پروتئین و چربی مورد نیاز و مصرف شده روزانه.
فیلتر کردن خوراکی ها بر اساس وعده در بخش رژیم
続きを読む
کالری شمار زیره 特徴
バージョン履歴 もっと見る
کالری شمار زیره
کالری شمار زیره 5.2.1 APK
2020-12-20 20.16 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 64391b7d15982d0dffc6f74d596522752e95b372

Size: 20.16 MB

What's New:

رفع برخی خطاها
امکان حذف و اضافه خوراکی ها در لیست های غذایی استاندارد.
نمایش مقدار کربوهیدرات،پروتئین و چربی مورد نیاز و مصرف شده روزانه.
فیلتر کردن خوراکی ها بر اساس وعده در بخش رژیم
کالری شمار زیره
کالری شمار زیره 5.1.3 APK
2020-10-01 19.06 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: eb39b8fb9b580c9fb39466b6062f8f7c22ffc845

Size: 19.06 MB

What's New:

بهبود جستجو خوراکی ها
رفع برخی ایرادات
کالری شمار زیره
کالری شمار زیره 5.1.1 APK
2020-08-24 19.09 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 98e617fe8aa9c1e368b67ecf39ef05aa5ee3e033

Size: 19.09 MB

What's New:

بهبود بخش پشتیبانی
رفع برخی ایرادات مربوط به لیست غذایی
کالری شمار زیره
کالری شمار زیره 5.1.0 APK
2020-08-11 19.09 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7e4dfea84e98c3062085a0c976e768147e82a464

Size: 19.09 MB

What's New:

اضافه شدن بخش پشتیبانی
追加情報

パケージ名:

com.kermany.zireh

更新日:

最新バージョン:

5.2.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+