ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

1.0 26

v11.0 di DJ Apps Studio

download ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK download ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

Nuove funzioni
- વિવિધ પ્રકારની નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો, જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો કાઢી પણ શકો.
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન, હસ્ત મેળાપ વગેરે તારીખ અને સમય સમય સાથે લખી
- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ મોબાઈલ નંબર સાથે લખી શકો
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો
Gujarati Marriage Kankotari viene utilizzato per generare inviti di nozze indiani in gujarati sul tuo cellulare senza l'uso di carta.
Gujarati Lagan Kankotari è un'app per la creazione di inviti di nozze gujarati che viene utilizzata per creare inviti di nozze online, inviti di nozze indiani
design, carta di invito al matrimonio, carta di nozze indù in lingua gujarati utilizzando la tastiera gujarati con l'aiuto di diversi modelli forniti con questo kankotri
creatore nell'app Gujarati.
In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી puoi aggiungere vari eventi legati al matrimonio come la data e l'ora del Mandap Muhrat, la data e l'ora del matrimonio e il luogo del matrimonio. Aggiungi anche la foto della coppia di sposi (વર - વધુ નામ) e il nome della coppia di sposi in gujarati usando la tastiera gujarati.
Aggiungi Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ per rendere più bella la carta di invito al matrimonio gujarati.
Salva e condividi la carta degli inviti di matrimonio a parenti, amici e colleghi, familiari tramite WhatsApp, Facebook ecc.
Come usare:
• Selezionare Foto dalla galleria o fotocamera da impostare su kankotari.
• Selezionare Kankotari/modello di biglietto d'invito.
• Inserisci il nome della coppia di sposi (વર - કન્યા નામ) utilizzando la tastiera gujarati e il carattere gujarati.
• Impostare la data e l'ora del Mandap Muhrat, la data e l'ora del matrimonio e il luogo del matrimonio.
• Imposta il colore del testo secondo la tua scelta.
• Sostituisci foto se hai bisogno di cambiare.
• Aggiungere Gujarati Tahuko secondo la vostra scelta.
• Aggiungi adesivo per decorare carta di invito matrimonio gujarati.
• Salva Generated Lagan Kankoari nel dispositivo.
• Condividi la carta degli inviti di matrimonio a parenti, amici e colleghi, familiari tramite WhatsApp, Facebook ecc.

Aggiornamento ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0

- New Gujarati Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use
Leggi di Più
Caratteristiche ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
Versioni Precedenti Altro
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0 XAPK APKs
November 17, 2022 15.91 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 APK
November 5, 2022 12.18 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ae9626cf9fe5d30a78163ac4ffe4ca28c5d346cc

Size: 12.18 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 XAPK APKs
November 4, 2022 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dfaf8a3076bdbe4be84f5f71aa38a89a2ddff209

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 9.0 XAPK APKs
October 15, 2022 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: bb79a256ef985e3ec4544bc11657ebd640f18394

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
Maggiori Informazioni

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

11.0

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Disponibile su:

Google Play

Requisiti:

Android 5.0+