ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

1.0 26

v12.0 von DJ Apps Studio

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK Herunterladen ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી (Paketname: co.exm.adm.gujratikankotriwithphoto) wird von DJ Apps Studio entwickelt und die neueste Version von ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 12.0 wurde am 4. Januar 2023 aktualisiert. ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી liegt in der Kategorie von Kunst & Design. Sie können alle Apps von dem Entwickler der ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી durchsuchen und 1 alternative App zu ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 5.0+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Neue Funktionen
- સહેલાઇથી કંકોતરી Bearbeiten ( કંકોતરી માં ફેરફાર) કરી શકા
- વિવિધ પ્રકારની 50+ નવી ગુજરાતી લગ્ન કંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો ( વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરી માં ફોટો રાખી શકો જરૂરિયાત ન હોઈ તો ફોટો પણ શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ ન ન ન ન ન ન હોઈ હોઈ હોઈ હોઈ જરૂરિયાત શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ હોઈ તો તો ફોટો પણ શકો શકો જરૂરિયાત ન હોઈ હોઈ તો તો ફોટો કાઢી પણ પણ પણ
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતી બોલીને પણ લખી શકો
- મંડપ મુહર્ત, ભોજન સમારંભ, મામેરું, રસ ગરબા, જાન પ્રસ્થાન હસ્ત મેળાપ તારીખ અને સમય સાથે લખી શકો શકો શકો શકો
- શુભ લગ્ન સ્થળ અને નિમંત્રકનું નામ નંબર નંબર સાથે શકો શકો
- સહેલાઇથી કંકોતરી બીજાને મોકલી પણ શકો
Gujarati Marriage Kankotari wird verwendet, um indische Hochzeitseinladungen in Gujarati in Ihrem Handy ohne Verwendung von Papier zu erstellen.
Gujarati Lagan Kankotari ist eine Gujarati-App zum Erstellen von Hochzeitseinladungskarten, mit der Sie Online-Hochzeitseinladungskarten und indische Hochzeitskarten erstellen können
Design, Hochzeitseinladungskarte, Hindu-Hochzeitskarte in Gujarati-Sprache mit Gujarati-Tastatur mit Hilfe verschiedener Vorlagen, die mit diesem Kankotri bereitgestellt werden
Hersteller in der Gujarati-App.
In Gujarati Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી können Sie verschiedene Ereignisse im Zusammenhang mit der Eheschließung hinzufügen, wie Datum und Uhrzeit von Mandap Muhrat, Datum und Uhrzeit der Eheschließung und Ort der Eheschließung. Fügen Sie auch ein Foto des Ehepaares (વર - વધુ નામ) und den Namen des Ehepaares in Gujarati mit der Gujarati-Tastatur hinzu.
Fügen Sie Gujarati Tahuko - ટહૂકૉ hinzu, um die Gujarati-Hochzeitseinladungskarte schöner zu machen.
Speichern und teilen Sie Hochzeitseinladungskarten mit Verwandten, Freunden und Kollegen, der Familie über WhatsApp, Facebook usw.
Verwendung:
• Wählen Sie Foto aus Galerie oder Kamera, um es auf Kankotari einzustellen.
• Wählen Sie Kankotari/Einladungskartenvorlage.
• Geben Sie den Namen des Ehepaars (વર - કન્યા નામ) mit der Gujarati-Tastatur und der Gujarati-Schriftart ein.
• Stellen Sie Datum und Uhrzeit von Mandap Muhrat, Datum und Uhrzeit der Eheschließung und Ort der Eheschließung ein.
• Stellen Sie die Textfarbe nach Ihrer Wahl ein.
• Ersetzen Sie das Foto, wenn Sie es ändern müssen.
• Fügen Sie Gujarati Tahuko nach Ihrer Wahl hinzu.
• Fügen Sie einen Aufkleber hinzu, um die Gujarati-Hochzeitseinladungskarte zu dekorieren.
• Speichern Sie generierte Lagan Kankoari in Ihrem Gerät.
• Teilen Sie die Hochzeitseinladungskarte mit Verwandten, Freunden und Kollegen, der Familie über WhatsApp, Facebook usw.

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 12.0 Update

- Kankotari Edit option added
- Bug Fix
- New Gujarati 50+ Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use
Mehr lesen
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 12.0 XAPK APKs
2. Januar 2023 26.11 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0 XAPK APKs
17. November 2022 15.91 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 APK
5. November 2022 12.18 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ae9626cf9fe5d30a78163ac4ffe4ca28c5d346cc

Size: 12.18 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 XAPK APKs
4. November 2022 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dfaf8a3076bdbe4be84f5f71aa38a89a2ddff209

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
Mehr Information

Verfügbar bei:

Kunst & Design Apps

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

12.0

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 5.0+