ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

1.0 26

v11.0 by DJ Apps Studio

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK 下載 ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી XAPK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી(包名:co.exm.adm.gujratikankotriwithphoto)開發者是DJ Apps Studio,ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી的最新版本11.0更新時間為2022年11月22日。ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી的分類是藝術與設計。您可以查看ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી的開發者下的所有應用並找到ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી在安卓上的1個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
新功能
- વિવિધપ્રકારનીનવીગુજરાતીલગ્નકંકોતરી
- વર અથવા કન્યા ની કંકોતરી પસંદ કરવાનો ઓપ્શન
- નવા ટહુકાવો (વર- કન્યા બંને પક્ષ માટે )
- કંકોતરીફોટોશકો,જરૂરિયાતહોઈતોપણશકોશકો。
- ગુજરાતીમાં લખી શકો , ઇંગલિશ તો ગુજરાતી લખી શકો
- ગુજરાતીબોલીનેપણલખીશકો
- મંડપ,ભોજન,મામેરું,રસ,જાન,હસ્ત,હસ્તમેળાપતારીખસમયશકોશકોશકોશકો
- શુભલગ્નનિમંત્રકનુંમોબાઈલનંબરસાથેલખીશકોશકો
- સહેલાઇથીકંકોતરીબીજાનેમોકલીપણશકો
Gujarati Marriage Kankotari 用於在您的手機中生成古吉拉特語的印度婚禮請柬,而無需使用 Paper。
古吉拉特語 Lagan Kankotari 是古吉拉特語婚禮邀請卡製造商應用程序,用於創建在線婚禮邀請卡、印度婚禮卡
借助此 kankotri 提供的不同模板,使用古吉拉特語鍵盤設計、結婚請柬、古吉拉特語印度教婚禮卡
古吉拉特語應用程序中的製造商。
在古吉拉特語 Lagan Kankotari - ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 您可以添加與婚姻相關的各種事件,例如 Mandap Muhrat 的日期和時間、結婚的日期和時間以及結婚地點。還使用古吉拉特語鍵盤在古吉拉特語中添加結婚夫婦的照片 (વર - વધુ નામ) 和結婚夫婦的名字。
添加古吉拉特語Tahuko - ટહૂકૉ,使古吉拉特語結婚請柬更加精美。
通過 WhatsApp、Facebook 等保存和分享結婚邀請卡給親戚、朋友、同事、家人。
如何使用:
• 從圖庫或相機中選擇照片以在kankotari 上設置。
• 選擇Kankotari/邀請卡模板。
• 使用古吉拉特語鍵盤和古吉拉特語字體輸入夫妻姓名 (વર - કન્યા નામ)。
• 設置Mandap Muhrat 的日期和時間、結婚的日期和時間以及結婚地點。
• 根據您的選擇設置文本顏色。
• 如果您需要更改,請更換照片。
• 根據您的選擇添加古吉拉特語Tahuko。
• 添加貼紙來裝飾古吉拉特語結婚請柬。
• 將生成的 Lagan Kankoari 保存在您的設備中。
• 通過WhatsApp、Facebook 等將結婚請柬分享給親戚、朋友、同事、家人。

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0 更新

- New Gujarati Lagan Kankotari template
- New Gujarati Keyboard, English to Gujarati Typing, Gujarati Speech to Text option
- Latest Tahuka
- Improve UI
- Easy to use
查看更多
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 資訊
歷史版本 更多
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0 XAPK APKs
2022年11月17日 15.91 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 APK
2022年11月05日 12.18 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ae9626cf9fe5d30a78163ac4ffe4ca28c5d346cc

Size: 12.18 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 XAPK APKs
2022年11月04日 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dfaf8a3076bdbe4be84f5f71aa38a89a2ddff209

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 9.0 XAPK APKs
2022年10月15日 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: bb79a256ef985e3ec4544bc11657ebd640f18394

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
更多資訊

更新日期:

最新版本:

11.0

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.0+