فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت

فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت

طالع بینی و پیشگویی آینده با انواع تاروت - تاروت ارمنی

Download
Previous Versions
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت 6 APK
2020-05-09 9.98 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 0df6e8248d8715181807f9822f3cd4fc7224350b

Size: 9.98 MB

What's New:

Bugs Fixed
App Performance Improved
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت 5 APK
2019-11-29 8.76 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 40d71282a9417369b0809e7be8419bf73f523016

Size: 8.76 MB

What's New:

Bugs Fixed
App Performance Improved
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت 4 APK
2019-09-29 8.16 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7273c67eedfe16847ebb75971037903d62af685f

Size: 8.16 MB

What's New:

رفع ایرادات برنامه
بهبود عملکرد برنامه
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت 3 APK
2019-07-21 8.05 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 35cdb3c0edb3cb497f308a2f936c606e78d67277

Size: 8.05 MB

فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت
فال تاروت - پیشگویی، تاروت ارمنی ، تاروت چهار کارت 1 APK
2019-02-02 3.84 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 337b10ec1170e24d2309758fd78cd87c8992dab2

Size: 3.84 MB