Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC

Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC

Royal Park, Game Farms in flowers, fish farming, pets, mini game cau ca

Download
Previous Versions
Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC
Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC 1.1.0 APK
2015-09-26 384.32 KB

Requires Android: Android 2.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-320dpi

SHA1: 6e7dd6fc2be7be11f2b4eba646acc7207b5a3810

Size: 384.32 KB

What's New:

Nông trại Hoàng Cung 1.1.0 update 1
+ Fix cá mới
+ Fix lỗi tự thoát ứng dụng
+ THêm sự kiện trung thu
Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC
Nong Trai Hoang Cung - Vuon HC 1.0.8 APK
2015-08-04 350.89 KB

Requires Android: Android 2.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-320dpi

SHA1: d95d0ce35c049089583a5256636372d5fb343c6f

Size: 350.89 KB

What's New:

Nông trại Hoàng Cung 108 update 1
+ Fix cá mới
+ Fix lỗi tự thoát ứng dụng