Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər

9.7 8

v1.2 by Barakah apps

Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər
Google Playで手に入れよう

Əl-Lulu vəl Mərcanの詳細

Barakah appsからリリースされた『Əl-Lulu vəl Mərcan』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Əl-Lulu vəl Mərcan』のファイルサイズ(APKサイズ):5.68 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではBarakah appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Əl-Lulu vəl Mərcan』に似ているアプリや類似アプリは18個を見つける。現在、本作のダウンロードも基本プレイも無料だ。『Əl-Lulu vəl Mərcan』のAndroid要件はAndroid 4.0.3+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。著者 - モハメッドフアドイブンAbdulBaqi、翻訳 - K.フセイン
Müsəlmanlara dəyərli bir kitab topluyub bəxş edən Muhəmməd Fuad AbdulBəqiyə (Allah ona rəhmət etsin) Uca Allahdan rəhmət və məğfirət, məqamının Cənnət olmasını Allahdan diləyirik. Şeyx H. 1299-cu il Cumədəl Əvvəl 3 (Mart 1882-ci ildə) Qahirədə doğulmuşdur. Muttəfiqun Aleyh – nəzərində ittifaq olunan söz və ya məsələ deməkdir. Səhabələrin ittifaq etdiyi və heç birinin müxalif olmadığı deməkdir. Hədisdə isə bir hədisin səhihliyi üzərində hədis imamlarının birləşdiyi, hədisin səhih olduğunu söyləmələridir.
Bu kitab isə Səhih Buxari və Səhih Muslimdən toplandığı üçün Muttəfiqun Aleyh adlanmışdı. Çünki onlardan sonra gələn bir çox alimlər bir hədisin Buxari və Muslimdə olması hədisin səhih olması üçün yetərlidir demişlər. İslam dünyasında böyük bir etibar qazanmış və içində olan hədislərin səhih olmasına dair bir çox alimlər ittifaq etmişlər. İbn Əsir (Allah ona rəhmət etsin) deyir ki: “Hər ikisi də kitablarına səhih ismini vermişlər və səhih ismini verən ilk alimlər olmuşlar. Bu iki alim söylədikləri sözə sadiq qalmış, bu etibarı doğrultmuşlar, buna görə də Allah onları şərqdə və qərbdə, quruda və suda da doğrultmuşdur. Bunun belə olmasının səbəbi niyyətlərinin doğru olması, qəlblərinin ixlaslı olması, kitablarına yazdıqları hədislərin səhih olmasıdır” . (Cəmiul usul Fi Hadisil Rasul 41,42. ) Qurani Kərimdən sonra ən güvənilir hökm olaraq qəbul edilmişdir.
Bu Barədə Yazılan Kitablar:
1. Risalə Fi Bəyani Mə İttəfəqa Aleyhi Buxari və Muslim Və Mə İnfəradə Əhəduhumə Anil Ahar. Muəllif: Əli İbn Ömər əd-Dərakutni.
2. Muvaqatul Buxari Və Muslim. Muəllif: Muhəmməd İbn Tahir əl-Məqdisi İbnul Qaysarani.
3. Mufidus Sami Vəl Qari Mimmə İttəfəqa Aleyhi Muslim Vəl Buxari. Muəllif: “Əhməd AbdurRahman İbn Muhəmməd əl-Hariri.
4. Zadul Muslim Fimə İttəfəqa Aleyhil Buxari Məa Muslim. Muhəmməd Həbibullah əş-Şingiti. Kitabda 1368 Hədis vardır.
5. əl-Lulu Vəl Mərcən Fi Mə İttəfəqa Aleyhi Şeyxan. Muəllif: Muhəmməd Fuad AbdulBəqi.
Kitabda hədislər mətn olaraq Səhih Buxarinin mətni nəzərə alınmışdır (1200 Hədis). Lakin az bir qism olaraq Səhih Muslimin mətnləri də vardır (400 Hədis). Hədislərin düzlüşü, başlıqlar və bölümlər Səhih Muslimə görə əsas götrülmüşdür. Muəllif qeyd etmişdir ki, kitabında 2006 hədis yer almışdır. Lakin kitabda 1906 hədis olduğudur. Hər iki tərəfdən də hədislərin həm Buxaridə, həm də Muslimdə olan yerləri bir neçə mətbəə nəşrlərinə əsasən qeyd edilmişdir.
続きを読む
Əl-Lulu vəl Mərcan 特徴
追加情報

更新日:

2019-04-25

最新バージョン:

1.2

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.0.3+