Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası

10.0 93

v1.5.7 by Fariz & Natiq

Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası アプリダウンロード Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Müsəlmanın Qalasıの詳細

Fariz & Natiqからリリースされた『Müsəlmanın Qalası』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Müsəlmanın Qalası』のファイルサイズ(APKサイズ):12 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではFariz & Natiqより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Müsəlmanın Qalası』に似ているアプリや類似アプリは21個を見つける。現在、Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Müsəlmanın Qalası』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Əzizmüsəlmanlar、sizətəqdimetdiyimizbuproqram "MüsəlmanınQalası"kitabçasınınəsasındaqurulmuşdur。 Bukitabözündəhərbirmüsəlmanıngündəlikehtiyacduyduğuduavəzikrləriəhatəedir。
Sizləridaimaduavəzikretməyəhəvəsləndirməküçünkitabçanınstrukturundabəzidəyişiklikləredilmiş、ələxsusbirçoxzikrlərl Həmçininproqramgenişkütlətərəfindənrahatistifadəedilsindeyə、onumümkünqədərfunksionalvəgözoxşayanetmişik。 Artıqsizbuproqramıyükləməkləaşağıdakıimkanlardanyararlanabiləcəksiniz:
-Reklamsız
-İstədiyinizduavəzikrinmündəricatəsasındatezbirzamandaseçilməsi
-İstədiyinizduavəzikrinseçilmişlərbölümünədaxiledilməsi
-İstədiyinizduavəzikrinbildirişlərbölümünədaxiledilməsi
--Duavəzikrlərinaudioyazısınaqulaqasmaqimkanı
-Azərbaycanvəərəbdiliüzrəaxtarış
--Gecərejiminəkeçid
--Hərbirduavəzikrinpaylaşımimkanı
--Hərflərinölçüvəformatınındəyişdirilməsi
-20ədədrəngseçimi
Bununlayanaşıproqramdanistifadəetdiyinizmüddətdədigərəhəmiyyətlifunksialarladatanışolacaqsınız。
Qeydedəkki、buproqramkommersiyaməqsədidaşımırvəözündəreklamxarakterliheçbirməlumatəhatəetmir。
Hörmətliistifadəçilər、sizdənxahişedirikki、proqramıngenişkütləarasındayayılıb-istifadəedilməndiaruçün "Tətbiqipaylaş"imkanından
Bizimproqramdanistifadəetdiyinizüçünhərbirinizəöncədəntəşəkküredirik。
SondaUcavəƏzəmətliAllahdanbuişimizdəmüvəffəqiyyətdiləyirik。

Müsəlmanın Qalası v1.5.7 アップデート

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
続きを読む
Müsəlmanın Qalası 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.7 APK
2022年12月03日 12 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 4cd4d8c24698c2809e6107e0480f47cf0afc866b

Size: 12 MB

What's New:

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.6 APK
2022年08月23日 11.91 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 1592cbbc7d8e3e74987f617bf21cc2a39fca1849

Size: 11.91 MB

What's New:

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.5 APK
2022年05月09日 10.79 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 24c6cf9c44c96d423a3328888f4bb7d14d89fbfb

Size: 10.79 MB

What's New:

- Zikrin audiosunu endirən zaman çıxan problem həll edildi
- Qruplar menyusundan hər hansı bir zikrə daxil olarkən sıralanma problemi həll edildi
- Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.4 APK
2022年03月22日 10.79 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 988b6dd5f49e87455a6a1df48ad24cabe1210d2d

Size: 10.79 MB

What's New:

- Zikrin audiosunu endirən zaman çıxan problem həll edildi
- Qruplar menyusundan hər hansı bir zikrə daxil olarkən sıralanma problemi həll edildi
- Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
追加情報

パケージ名:

com.hisnul.muslim.dhikr

更新日:

最新バージョン:

v1.5.7

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.4+