Bibliya sa Tagalog

9.2 35

v1.3 by ⭐ Wiktoria Goroch ⭐

Bibliya sa Tagalog アプリダウンロード Bibliya sa Tagalog アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Bibliya sa Tagalogの詳細

⭐ Wiktoria Goroch ⭐からリリースされた『Bibliya sa Tagalog』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Bibliya sa Tagalog』のファイルサイズ(APKサイズ):5.37 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpでは⭐ Wiktoria Goroch ⭐より配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、Bibliya sa Tagalog appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Bibliya sa Tagalog』のAndroid要件はAndroid 4.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Bibliya sa Tagalog apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Bíbliya sa Tagalog. Lumang Tipan at Bagong Tipan
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE. Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan(Lukas 22:66-71, Juan 10:33).

Bibliya sa Tagalog 1.3 アップデート

This app was overhauled, except for the main features you love - Tagalog Bible

Ang app na ito ay overhauled, maliban para sa mga pangunahing tampok ng pag-ibig mo - Tagalog Bible

Mangyaring tandaan: hindi namin magagawang i-save ang iyong kasalukuyang mga setting. Ang iyong mga bookmark, font at iba pa ay hindi nai-save. Kung ito ay lubhang mahalaga sa iyo, mangyaring isaalang-alang na ito bago i-update ang app na ito.

続きを読む
Bibliya sa Tagalog 特徴
追加情報

更新日:

最新バージョン:

1.3

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.0+