၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း

ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်နှင့်အသံထွက်

Download
Previous Versions
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.4 APK
2021-01-21 14.64 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 47c4d8f323ef4cd645ae7e3323db12765676e317

Size: 14.64 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း
၂၄ပစ္စည်း ပဋ္ဌာန်း 1.2 APK
2020-05-07 13.27 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ec4b29ca055c6fb9b8ab048191aa3c994618d836

Size: 13.27 MB

What's New:

Small app size,
Easy to play and pause,
Clear UI/UX,
Fixed some bug