ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી,Gujarati Lagan Kankotari,Gujarati Marriage Invitation Card

Download

Previous Versions

ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 11.0 XAPK APKs
November 17, 2022 15.91 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 APK
November 5, 2022 12.18 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ae9626cf9fe5d30a78163ac4ffe4ca28c5d346cc

Size: 12.18 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 10.0 XAPK APKs
November 4, 2022 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dfaf8a3076bdbe4be84f5f71aa38a89a2ddff209

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 9.0 XAPK APKs
October 15, 2022 12.25 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: bb79a256ef985e3ec4544bc11657ebd640f18394

Size: 12.25 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 7.0 APK
September 11, 2021 11.14 MB

Requires Android: Android 4.2+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 0e206e1194ef6ae7073427c9426f919dea821492

Size: 11.14 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 6.0 XAPK APKs
October 2, 2020 10.36 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: e48a7d17be33ad0b7001d098c6204d157b5c1c83

Size: 10.36 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 5.0 APK
February 19, 2020 10.96 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: fc2923539a953330b084a3e914d28d11dfd512ac

Size: 10.96 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 4.0 APK
February 15, 2020 10.96 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: e41b8ddf2912847f30c78bded697c8219fe9d189

Size: 10.96 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 3.0 APK
November 7, 2019 12.86 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 598c7c7776d68520def6552c64b1f81f8bfca069

Size: 12.86 MB

What's New:

- Added new templates
- Added new stickers
- Bug fixed
- Easy interface
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી
ગુજરાતી લગ્ન કંકોત્રી 2.0 APK
September 27, 2018 11.26 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 404a993b3ee6b1d4de576483389bf4a8f0e899cf

Size: 11.26 MB