القرآن الكريم - إستماع و قراءة

1.0 13

v4.2 di Alaa Apps

download القرآن الكريم - إستماع و قراءة APK download القرآن الكريم - إستماع و قراءة APK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su القرآن الكريم

Il Sacro Corano Ascolto e lettura per i lettori più famosi - Recitazioni coraniche recitate e recitate per i lettori più famosi
Trasmissioni in diretta del Sacro Corano - Trasmissione in diretta delle trasmissioni del Sacro Corano, ascolta online su Internet, con alta qualità e senza interruzioni
The Electronic Quran - Un Corano elettronico con recitazione interattiva che ti aiuta a navigare, leggere e ascoltare il Sacro Corano
Il Nobile Corano con la voce di Maher Al-Muaiqly, Mishary Al-Afasy, Idris Abkar, Khaled Al-Jalil, Ahmed Al-Ajmi, Saad Al-Ghamdi, Nasser Al-Qatami, Yasser Al-Dosari, Fares Abbad, Abdul Basit Abdul Samad, Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Abdul Rahman Al-Sudais, Muhammad Al-Luhaidan, Saud Al-Shuraim, Majid Al-Zamil, Abu Bakr Al-Shatri, Hani Al-Rifai, Mahmoud Khalil Al-Hosari, Tawfiq Al-Sayegh, Khaled Al-Qahtani, Muhammad Jibril, Adel Rayan, Abdullah Awad Al-Juhani, Salah Al-Budair, Abdullah Al-Khalaf, Abdul Wali Al-Arkani, Wadih Al-Yamani, Abdul Mohsen Al-Harthy, Al- Zain Muhammad Ahmed, Muhammad Ayoub, Mahmoud Ali al-Banna, Ali Abd al-Rahman al-Hudhaifi, Abd al-Rashid Sufi, Salah Bu Khater, Abd al-Aziz al-Ahmad, Ali Abdullah Jaber, Muhammad al-Tablawi, Sherzad Abd al-Rahman Taher, Mustafa Ismail, Haitham al-Jadaani, Abd al-Aziz al-Zahrani, Abdullah Basfar Ascolta le sure del Nobile Corano in mp3 di alta qualità, recitazioni complete del Nobile Corano recitate dal recitatori più famosi
Encyclopedia of the Prophet's Hadiths in diverse lingue - la più grande enciclopedia degli hadith del Profeta
Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Nisa'i, Sunan Abi Dawood, Jami` al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, The Forty Nuclear, The Forties, Riyad al-Salihin, Mishkat al- Masabih, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Shamael Muhammadiyah, Bulugh Al-Maram e Fortezza del Musulmano
Biblioteca audio del Sacro Corano - sfoglia e ascolta
Reciter - per ascoltare il Corano
Reciter - per memorizzare il Sacro Corano
The Memorized Mushaf - Un Mushaf che aiuta a memorizzare e rivedere il Corano
Ricercatore coranico - il primo nell'interpretazione del Corano e delle sue scienze
Hadith Researcher - Ricerca rapida nella Sunnah
Tempi di preghiera per tutti i paesi del mondo - Azan e tempi di preghiera - Tempo Azan per Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha
Rosario elettronico - Il modo migliore per calcolare il numero di lodi, richieste di perdono e preghiere al Profeta, la pace sia con lui
Trasmissione video in diretta - The Holy Quran Channel e Sunnah Channel
Ascolta i ricordi del giorno e i ricordi del mattino, della sera e del sonno
Ascolta le suppliche selezionate, la supplica di Qunoot e la supplica della fine del Corano
Sfoglia e ascolta il Sacro Corano in più di 40 lingue
Il Corano e i suoi significati tradotti in molte lingue in un'interfaccia semplice e facile

Aggiornamento القرآن الكريم 4.2

● إضافة إذاعات القرآن الكريم
● إضافة قناة القرآن الكريم و قناة السنة النبوية
● إضافة المصحف المحفظ - مصحف يعين على حفظ القرآن ومراجعته
● إضافة المقرئ - لحفظ القرآن
● إضافة موسوعة الأحاديث النبوية
● إضافة الباحث الحديثي - بحث سريع في السنة
● إضافة المسبحة الإلكترونية
● إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء
Leggi di Più
Caratteristiche القرآن الكريم
Versioni Precedenti Altro
القرآن الكريم - إستماع و قراءة
القرآن الكريم - إستماع و قراءة 4.2 APK
December 3, 2022 17.54 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: cb2b608afe8346b9e7147c593e7181e60cfc4df8

Size: 17.54 MB

What's New:

● إضافة إذاعات القرآن الكريم
● إضافة قناة القرآن الكريم و قناة السنة النبوية
● إضافة المصحف المحفظ - مصحف يعين على حفظ القرآن ومراجعته
● إضافة المقرئ - لحفظ القرآن
● إضافة موسوعة الأحاديث النبوية
● إضافة الباحث الحديثي - بحث سريع في السنة
● إضافة المسبحة الإلكترونية
● إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء
القرآن الكريم - إستماع و قراءة
القرآن الكريم - إستماع و قراءة 4.1 APK
September 27, 2022 16.59 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: b540751b71c76cf256d15eecb59eb8917c3e0fcf

Size: 16.59 MB

What's New:

● إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء
القرآن الكريم - إستماع و قراءة
القرآن الكريم - إستماع و قراءة 4.0 APK
July 24, 2021 16.59 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 1b9d377eab84151e945071fe58a548b7afd4decf

Size: 16.59 MB

What's New:

● إصلاحات الأخطاء وتحسينات في الأداء
القرآن الكريم - إستماع و قراءة
القرآن الكريم - إستماع و قراءة 3.9 APK
March 4, 2021 16.08 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: c681b0501304bddc73f3368420cae835421e9be6

Size: 16.08 MB

What's New:

● إصلاحات وتحسينات في الأداء
Maggiori Informazioni

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

4.2

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Disponibile su:

Google Play

Requisiti:

Android 5.0+