Kinh A Di Da Phat (sach-phim)
9.4
9

Kinh A Di Da Phat (sach-phim)

3.0 von NguyenDoAnhKhoa
13 ebook-Reader-Software zu lesen und Videos ansehen, Vorträge von Amitabha Sutra

Kinh A Di Da Phat (sach-phim) Screenshots

Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 Beschreibung
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) (Paketname: kinh.phat.kinhadidaphat) wird von NguyenDoAnhKhoa entwickelt und die neueste Version von Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 wurde am 8. Juli 2016 aktualisiert. Kinh A Di Da Phat (sach-phim) liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Kinh A Di Da Phat (sach-phim) durchsuchen und 2 alternative Apps zu Kinh A Di Da Phat (sach-phim) auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.0+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK / XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Phần mềm
Xem các video đọc, giảng Kinh A Di Đà (online)
Đọc 13 tác phẩm giảng về Kinh A Di Đà gồm:
48 Đại Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - HT Trí Tịnh
Kinh A Di Đà Lược Giảng - HT Tịnh Không - Như Hòa Dịch
Kinh A Di Đà Sớ Sao - Liên Trì Đại Sư - HT Hành Trụ Dịch
Kinh A Di Đà Thiển Thích - HT Tuyên Hóa - HT Minh Cảnh Dịch
Kinh Di Đà Giảng Giải - HT Tuyên Hóa
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Ngẫu Ích Đại Sư - HT Tuệ Nhuận Dịch
Kinh Di Đà Hợp Giải - Như Hòa Dịch
Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký - HT Tịnh Không
Chú Nghĩa Kinh A Di Đà - Cs Chánh Sĩ
Đức Phật A Di Đà Và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc - Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche
Giới Thiệu Đại Cương Kinh A Di Đà - HT Chơn Thiện
Giới Thiệu Đại Cương Kinh Di Đà - TK Thích Nguyên Thành
Giới Thiệu Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ - Đào Nguyên
Kinh A Di Đà - Vạn Phật Thánh Thành Dịch
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) 3.0 Update
fix bug
Mehr lesen
Kinh A Di Da Phat (sach-phim) Besonderheiten
Mehr Information
Aktualisierungsdatum:

2016-07-08

Letzte Version:

3.0 

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.0+