Filipino Tagalog Bible(Biblia)

9.5 24

v2.1.2 von JaqerSoft

Filipino Tagalog Bible(Biblia) Filipino Tagalog Bible(Biblia)
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über Tagalog Bible

Tagalog Bible (Paketname: com.jaqer.bible.tagalog) wird von JaqerSoft entwickelt und die neueste Version von Filipino Tagalog Bible(Biblia) 2.1.2 wurde am 11. August 2021 aktualisiert. Filipino Tagalog Bible(Biblia) liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Filipino Tagalog Bible(Biblia) durchsuchen und 84 alternative Apps zu Filipino Tagalog Bible(Biblia) auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Filipino. Ang Biblia (TLAB) (Bible in Tagalog)
Kabanata:
Lumang Tipán
- Genesis
- Exodo
- Levitico
- Mga Bilang
- Deuteronomio
- Josue
- Mga Hukom
- Ruth
- I Samuel
- II Samuel
- I Mga Hari
- II Mga Hari
- I Mga Cronica
- II Mga Cronica
- Ezra
- Nehemias
- Esther
- Job
- Mga Awit
- Mga Kawikaan
- Eclesiastes
- Ang Awit ng mga Awit
- Isaias
- Jeremias
- Mga Panaghoy
- Ezekiel
- Daniel
- Hoseas
- Joel
- Amos
- Obadias
- Jonas
- Mikas
- Nahum
- Habakuk
- Sefanias
- Hagai
- Zacarias
- Malakias
Bagong Tipán
- Mateo
- Marcos
- Lucas
- Juan
- Mga Gawa
- Mga Taga-Roma
- I Mga Taga-Corinto
- II Mga Taga-Corinto
- Mga Taga-Galacia
- Mga Taga-Efeso
- Mga Taga-Filipos
- Mga Taga-Colosas
- I Mga Taga-Tesalonica
- II Mga Taga-Tesalonica
- I Kay Timoteo
- II Kay Timoteo
- Tito
- Filemon
- Mga Hebreo
- Santiago
- I Pedro
- II Pedro
- I Juan
- II Juan
- III Juan
- Judas
- Apocalipsis
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya'y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o "Lupang Pangako" at ang proteksiyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo 24:34, Marcos 13:30, Marcos 8:12, Marcos 8:38, Marcos 9:19, Lukas 21:32, Mateo 10:23). Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33).[
Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang "mga aklat" o "mga maliliit na aklat." Hinango naman ang Griyegong biblia mula sa isa pa nilang salita: ang biblos, na lumalarawan sa panloob na bahagi ng halamang papirus, isang sangkap sa paggawa ng sinaunang mga papel. May isang lugar sa Phoenicia, ang lungsod ng Gebal, na tinaguriang "Byblos" ng mga Griyego dahil kilala ang pook sa paggawa ng papel na papirus.
Tanakh o Lumang Tipan
Ang mga aklat ng Tanakh o Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa alpabetong Paleo-Hebreo. Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE. Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint. Ang Septuagint ay isinalin sa Griyego mula Hebreo noong ikatlo hanggang ika isang siglo BCE. Sa mga panahong ito ang Israel ay nasa ilalim ng imperyong Griyego. Ang Septuagint ang pinagkuhanan ng sipi (quotes) ng Lumang Tipan ng mga may akda ng Bagong Tipan at ng mga "ama ng simbahan".

Tagalog Bible 2.1.2 Update

1. Add more English bible versions.
2. Fix some bugs.
Mehr lesen
Tagalog Bible Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
Filipino Tagalog Bible(Biblia)
Filipino Tagalog Bible(Biblia) 2.1.1 APK
2021-07-24 21.45 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: 188a6d412f716ceacd0d80a1c59ca323ad31c933

Size: 21.45 MB

What's New:

1. Add more English bible versions.
2. Fix some bugs.
Filipino Tagalog Bible(Biblia)
Filipino Tagalog Bible(Biblia) 2.1 APK
2021-06-11 21.66 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: fb10b259c0b3122b90bb237f072e734f7e45bee2

Size: 21.66 MB

What's New:

1. Add more English bible versions.
2. Fix some bugs.
Filipino Tagalog Bible(Biblia)
Filipino Tagalog Bible(Biblia) 1.9.1 APK
2020-09-01 21.33 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: c047cf35f4be38c69fdec9cbd77b1c5dcf7b43be

Size: 21.33 MB

What's New:

1. Add more English bible versions.
2. Fix some bugs.
Filipino Tagalog Bible(Biblia)
Filipino Tagalog Bible(Biblia) 1.9 APK
2020-05-13 20.96 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 41a0c40eb5ebe8130262f5ef61ac85550ea5fc34

Size: 20.96 MB

What's New:

1. add bookmark feature.
2. add write note feature.
Mehr Information

Aktualisierungsdatum:

2021-08-11

Letzte Version:

2.1.2

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.1+