ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo
8.7
14

ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo

5.1 by InApp Studio
ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න. Write Sinhala quotes/name on photo in Sinhala.

ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo Screenshots

ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo 5.1 Description
ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo (Package Name: com.inappstudio.sinhalatextonphoto.chayarupayehinamaliyanna.chayarupayepelaliyanna) is developed by InApp Studio and the latest version of ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo 5.1 was updated on July 30, 2020. ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo is in the category of Art & Design. You can check all apps from the developer of ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo and find 54 alternative apps to ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.4+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Sinhala Text On Photo - Write Name, Sinhala Letters, Sinhala Poems on Photo. Use the application to write Sinhala poems, Shayari, words, letters and Sinhala Baby Names on any photo. You can write your Sinhala Name on your own photo too.
Currently, the app doesn't provide in-app Sinhala keyboard. Use any Sinhala Keyboard app to type text in Sinhala.
Features
* Add Text to photos
* Select background images from available collection
* Select your own photos or images
* Take picture using camera and write your name on photo
* Add beautiful stickers
* Apply wonderful Filter effects
* Different Sinhala Font styles
* Text styles - Bold, Italics, Underline, Strike
You can use any Sinhala Keyboard app to add text.
ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo 5.1 Update
App Re-designed. Bug Fix.
Read More
ඡායාරූපයෙහි නම ලියන්න - Sinhala Text On Photo Features
More Information
Update Date:

2020-07-30

Latest Version:

5.1 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.4+