ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo
8.3
60

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo

4.0 by InApp Studio
Pheatteayil Malayalam Elutuka - Write Malayalam letters and words on Photo

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo Screenshots

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 4.0 Description
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo (Package Name: com.inappstudio.malayalamtextonphoto.writemalayalamonphoto.pheatteayilmalayalamelutuka) is developed by InApp Studio and the latest version of ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 4.0 was updated on December 9, 2018. ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo is in the category of Art & Design. You can check all apps from the developer of ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo and find 25 alternative apps to ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.4+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Malayalam Text On Photo - Use the application to add text to photo, write Malayalam poems, words, letters and Malayalam Baby Names on any photo. You can write your Malayalam Name on your own photo too.
Use in-app keyboard in Malayalam to type Malayalam letters.
Write my name in pictures
You can write name on image with this best name picture maker. Use any birthday cake image or wallpaper to make wonderful birthday cake with name.
Malayalam Status/quotes
Copy quotes from internet or from other apps to create colorful Malayalam Quotes, status and poem on Photo.
Features
* Add Text to photos
* Add text to colors and gradients to make wonderful Malayalam Whatsapp status
* Select background images from available collection
* Select your own photos or images
* Take picture using camera and write your name on photo
* Add beautiful stickers
* Apply wonderful Filter effects
* Different Malayalam Font styles
* Text styles - Bold, Italics, Underline, Strike
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 4.0 Update
Bugs fixed
Read More
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo Features
More Information
Update Date:

2018-12-09

Latest Version:

4.0 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.4+