ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo

1.0 63

v4.0 by InApp Studio

ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK download ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo APK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About പേര്

പേര് (Package Name: com.inappstudio.malayalamtextonphoto.writemalayalamonphoto.pheatteayilmalayalamelutuka) is developed by InApp Studio and the latest version of ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 4.0 was updated on December 9, 2018. ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo is in the category of Art & Design. You can check all apps from the developer of ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo and find 33 alternative apps to ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.4+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Malayalam Text On Photo - Use the application to add text to photo, write Malayalam poems, words, letters and Malayalam Baby Names on any photo. You can write your Malayalam Name on your own photo too.
Use in-app keyboard in Malayalam to type Malayalam letters.
Write my name in pictures
You can write name on image with this best name picture maker. Use any birthday cake image or wallpaper to make wonderful birthday cake with name.
Malayalam Status/quotes
Copy quotes from internet or from other apps to create colorful Malayalam Quotes, status and poem on Photo.
Features
* Add Text to photos
* Add text to colors and gradients to make wonderful Malayalam Whatsapp status
* Select background images from available collection
* Select your own photos or images
* Take picture using camera and write your name on photo
* Add beautiful stickers
* Apply wonderful Filter effects
* Different Malayalam Font styles
* Text styles - Bold, Italics, Underline, Strike

പേര് 4.0 Update

Bugs fixed
Read More
പേര് Features
Previous Versions More
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 4.0 APK
December 10, 2018 8.88 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: bfaeac014327fee98733372d83e11bf3e1e585af

Size: 8.88 MB

What's New:

Bugs fixed
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 3.3 APK
September 5, 2018 8.39 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: d1eaadc73f06d7bea72700f6d07df0301dcadcd9

Size: 8.39 MB

What's New:

Added Name on cake functionality
Bugs fixed
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo
ഫോട്ടോയിൽ മലയാളം എഴുതുക - Malayalam Words On Photo 3.0 APK
July 3, 2018 6.41 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: b359e5f2bcf2765d7484e43700675f384c3b816e

Size: 6.41 MB

What's New:

Write Name on Photo
More Information

Update Date:

Latest Version:

4.0

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.4+