සිංහල Audio බයිබලය

1.0 18

v2.02 by In A Walk With God

සිංහල Audio බයිබලය アプリダウンロード සිංහල Audio බයිබලය アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

TheBibleの詳細

In A Walk With Godからリリースされた『TheBible』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『TheBible』のファイルサイズ(APKサイズ):15.8 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではIn A Walk With Godより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『TheBible』に似ているアプリや類似アプリは118個を見つける。現在、සිංහල Audio බයිබලය appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『TheBible』のAndroid要件はAndroid 5.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『සිංහල Audio බයිබලය apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
In A Walk With God” initiative in collaboration with Ceylon Bible Society and "Supuwath Arana" brings you the first ever Sinhala Audio Bible.
මෙම App එක මගින්, දිනපතා ඔබට ඇසෙන දේව වචනයෙන් මගපෙන්වීම ලබමින්, ඔබ විසින් නොකඩවා කරනු ලබන පෞද්ගලික යාච්ඤාව තුල, ඔබගේ උතුම් බලාපොරොත්තු කරා ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට දිරිය හා ශක්තිය දෙවි පියාණන් වෙතින් නොමඳව ලැබෙන බව ඔබට ඒත්තුගැන්වීම අපගේ පරමාර්තයයි.
With this app we want you to build up a habit of listening to The Word of God every day in your lives and to experience the power which can transform you. The Word of God will Empower you in your toughest battles, keep you Focused during most distracted hours and most importantly guide you in every step you take.
So let's Start the Journey......
You can listen and read the Holy Bible in Sinhala language. It also allows you to read, hi-light and add notes to your favourite bible verses.
*Dramatized audio still available only for the New Testament. Soon we will bring you the entire Bible in Dramatized audio format with the help of Ceylon Bible Society*
Every day you will have a scripture reading from the gospels to start your day with. You can listen to these readings during your morning prayers or while you commute.
“Jeewithayata Athwalak” Videos from “Supuwath Arana“ will teach you to how to improve yourself everyday morally and spiritually.
With "Sinhala Audio Bible" we want to help you to start a Christ-centered journey with Holy scriptures in your hand.
Important notice:
1. The Ceylon Bible Society is the sole proprietor of the Sinhala Bible of New Revised Standard Version with Deuterocanonical Books - 2006.
2. Scripture taken from the Sinhala Bible Revised New Sinhala Version with Deuterocanonical Books © 2006 published and printed by the Ceylon Bible Society. Used by permission with the prior written approval of the Ceylon Bible Society."
3. Copyrights for Dramatized New ~Testament Audio received from Hosanna Ministries.
4. “ජීවිතයට අත්වැලක්” daily videos are used under the permission of Rev. Fr. Darrel Coonghe(Supuwath Arana)
We especially thank our developers “Ziphio Solutions”

TheBible 2.02 アップデート

Sudden Crashes and minor bugs fixed
続きを読む
TheBible 特徴
バージョン履歴 もっと見る
සිංහල Audio බයිබලය
සිංහල Audio බයිබලය 2.02 APK
2022年03月07日 15.8 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 46af9f58ce415661f238d61331cd7bad1ff59aa3

Size: 15.8 MB

What's New:

Sudden Crashes and minor bugs fixed
සිංහල Audio බයිබලය
සිංහල Audio බයිබලය 2.01 XAPK APKs
2021年08月16日 14.22 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8e94f952ca28402d1d4df7b3281047d124573868

Size: 14.22 MB

සිංහල Audio බයිබලය
සිංහල Audio බයිබලය 1.9 XAPK APKs
2020年09月23日 8.08 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8b9f6f47e6602c53e5fa4b6e963c25989e64a1db

Size: 8.08 MB

What's New:

Daily quotes text disappearing fix and other minor bug fixes.
සිංහල Audio බයිබලය
සිංහල Audio බයිබලය 1.8 XAPK APKs
2020年07月31日 8.07 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: d0ba8990cf90305893648580d39929b21324193e

Size: 8.07 MB

What's New:

Multiple verse selection enhanced. Now can highlight the verses using various colors
追加情報

パケージ名:

com.ziphio.thebible

更新日:

最新バージョン:

2.02

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 5.0+