தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்

8.8 28

v4.0 by Holy Quran Apps

தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

குரான் (Tamil Quran)の詳細

Holy Quran Appsからリリースされた『குரான் (Tamil Quran)』はライフスタイルアプリだ。apkfab.com/jpから『குரான் (Tamil Quran)』のファイルサイズ(APKサイズ):4.28 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではHoly Quran Appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『குரான் (Tamil Quran)』に似ているアプリや類似アプリは16個を見つける。現在、தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『குரான் (Tamil Quran)』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
குரான் அல்லது திருக்குரான் (குர்-ஆன் அரபி: القرآن‎ அல்-குர்-ஆன்) இசுலாமியர்களின் புனித நூல் ஆகும். இது முகம்மது நபிக்கு, ஜிப்ரயீல் என்ற வானவர் மூலமாக இறைவனால் சிறுகச் சிறுக சொல்லப்பட்ட அறிவுரைகள், சட்ட திட்டங்கள், தொன்மங்கள், செய்திகளின் தொகுப்பு என்பது இசுலாமியர்களின் நம்பிக்கை.
இசுலாமிய சட்ட முறைமையான சரியத் சட்டத்தின் அடிப்படையாகவும் குரான் விளங்குகின்றது.
ஆதம் முதல் முகம்மது நபி வரையிலான இசுலாமிய இறைதூதர்களுக்கு இறைவனால் வழங்கப்பட்ட பல வேதங்களில், இது இறுதியானது என்றும் முகம்மது நபியின் இறைத்தூதர் பட்டத்திற்கான அத்தாட்சி எனவும் குரானைப் பற்றி இசுலாம் விளக்குகின்றது.
முகம்மது நபி(சல்), தனது நாற்பதாவது வயது தொடங்கி இறக்கும் வரையிலான இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் குரானின் பல பகுதிகளை சிறுகச் சிறுக மற்றவர்களுக்கு கூறினார்.
அவை மனனம் செய்யப்பட்டும், எழுத்திலும் மற்றவர்களால் பாதுகாக்கப்பட்டது. அவரின் மறைவுக்குப் பின் அபூபக்கரின் ஆட்சி காலத்தில் சைத் பின் சாபித்(ரலி)என்பவரின் தலைமையில் குரானின் எழுத்துப் பிரதிகள் மற்றும் மனனம் செய்யப்பட்ட அத்தியாயங்களின் தொகுப்புகள் திரட்டப்பட்டன. பின் அவை உதுமான்(ரலி) காலத்தில் வரிசைக்கிரமமாக தொகுக்கப்பட்டு நகல் எடுக்கப்பட்டன. இந்த நகல்களே இன்றைய குரானின் மூலமாக உள்ளன.

குரான் (Tamil Quran) 4.0 アップデート

தமிழ் குரான்
Tamil Quran
Audio MP3
திருக்குர்ஆன்
続きを読む
குரான் (Tamil Quran) 特徴
バージョン履歴 もっと見る
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 4.0 APK
2021-10-18 4.28 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 87fc72729afe148627d1039e593a70b688b480d4

Size: 4.28 MB

What's New:

தமிழ் குரான்
Tamil Quran
Audio MP3
திருக்குர்ஆன்
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 3.0 APK
2019-07-29 4.27 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 25807e6765b8dda66c436da881b3e86af693cec4

Size: 4.27 MB

What's New:

தமிழ் குரான்
Tamil Quran
Audio MP3
திருக்குர்ஆன்
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன்
தமிழ் குரான் Tamil Quran Audio MP3 திருக்குர்ஆன் 1.4 APK
2018-09-28 3.61 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 99e95d3824b89336946758ef526620ebcbae6bd5

Size: 3.61 MB

What's New:

தமிழ் குரான்
Tamil Quran
Audio MP3
திருக்குர்ஆன்
追加情報

更新日:

2021-10-18

最新バージョン:

4.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+