قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم

قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم

コーランپښへ - コーランカリムO栄光コーランO偉大なコーラン - パシュトゥー語Pukhtoでコーラン

ダウンロード
バージョン履歴
قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم
قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم 3.0 APK
2019年07月20日 4.13 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1d03bb24265adb9e986be8f8bdece3bbfe1699ed

Size: 4.13 MB

What's New:

قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم
قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم
قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم 1.3 APK
2018年12月20日 3.47 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b66f68e747cd0a45f0a9bcd36338bae835e9d0d2

Size: 3.47 MB

What's New:

قرآن پښتو‎ - قرآن كريم يا قرآن مجيد يا قرآن عظيم