صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶
8.8
230

صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶

google_3.3 by dev10app
🐤سرگرمیوآموزشزبانبهکودکانباحیواناتوصداهایآنها🐶

صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶 画像

صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶 google_3.3
「صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶」とはdev10appが開発したアプリです。2020年10月30日にصدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶の最新バージョンは「google_3.3」にアップデートされました。صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶は教育のアプリです。ここでصدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶dev10appは開発したアプリを見ることができます。صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶と類似の151個Androidアプリを見ることができます。今、このアプリは無料です。このアプリのAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶はAPKFab、またはGooglePlayで入手できます。APKFab.comでは全てのAPK/XAPKファイルはオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードすることができます。
لبخند روی لبان کودکان شما :)
برنامه صدای حیوانات علاوه بر اینکه کودکان خردسال شما را سرگرم می کند، محیطی کاملا ساده برای آموزش آنهاست.
برنامه از 2 قسمت مجزا سرگرمی و آموزشی تشکیل شده.
بخش سرگرمی:
+ با لمس هر حیوانی صدای آن شنیده شده و با فعال کردن دکمه "تکرار صدا" صدای حیوان تکرار می شود.
+ با فعال کردن گزینه "همزمان" جنگلی از صداهای حیوانات را خواهید شنید.
بخش آموزشی:
+ با تصویر تمام صفحه از حیوانات به همراه تلفظ کودکانه نام فارسی و انگلیسی با انیمیشن زیبا به کودک شما آموزش می بیند.
» قسمت تنظیمات برنامه با رمز عددی از دسترس کودک شما دور نگه داشته شده و تنها با صفحه صداها و اشکال حیوانات مشغول خواهد شد.
» چند صدای اول به رایگان قابل پخش است. با پرداخت درون برنامه همه امکانات فعلی و آینده برنامه فعال خواهد شد.
« تلفظ ها توسط خانم فاطمه جمشیدی، 11 ساله دانش آموز ترم 5 زبان انگلیسی انجام شده است. »
از برنامه لذت ببرید :)
_________
Children learn about animals and their sounds.
The sound of animals in addition to entertain your young children, the environment is quite simple to learn.
With a touch of animal voices heard and to enable the "voice repeating" the voice repeated animal.
Enabling the "simultaneous" jungle of animals voices you'll hear.
With a full-screen image of animals with childish pronunciations Persian and English with beautiful animation to teach your child.
続きを読む
صدای حیوانات ، آموزش کودکان🐶 特徴
追加情報
パケージ名:

com.peyman.animalsound

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2020-10-30

最新バージョン:

google_3.3 

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.1+