Ang Dating Biblia

9.7 36

vAng Biblia 15.0 by Study Bible

Ang Dating Biblia アプリダウンロード Ang Dating Biblia アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Ang Dating Bibliaの詳細

Study Bibleからリリースされた『Ang Dating Biblia』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Ang Dating Biblia』のファイルサイズ(APKサイズ):13.88 MB、関連ムービー、pv、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではStudy Bibleより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Ang Dating Biblia』に似ているアプリや類似アプリは144個を見つける。現在、Ang Dating Biblia appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Ang Dating Biblia』のAndroid要件はAndroid 4.4+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Ang Dating Biblia apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Ipinagmamalaki namin ang Banal na Biblia para sa mga gumagamit ng Android ng! Ang app na ito ay idinisenyo upang magamit ito ng online at offline. Sa sandaling ito ay nai-download, hindi mo na kinakailangan ng koneksyon sa Internet upang magamit ito.
Nilalaman ng aming app ang kumpletong Ang Dating Biblia (ADB) na naglalaman ng Luma at Bagong Tipan.
Tamasahin ng libre ang napakahusay na bersyon ng Biblia na isinalin sa Tagalog o Filipino, ang lengguwaheng sinasalita ng karamihan ng populasyon ng Pilipinas.
Ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking populasyon ng Kristiyano sa Mundo, na mayroong 90% ng populasyon na mga tagasunod sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Katolisismo ay dominado ang relihiyon ng mga Kristiyano na mayroong populasyon na 80%.
Mayroong iba pang mga grupo ng Kristiyano tulad ng iba’t ibang mga denominasyong Protestante (Bautista, Pentecostal, Anglikano, Metodista)
Maari ng mabasa at mapakinggan ng mga Pilipino ang Banal na Biblia sa kanilang sariling wika!
Kung sa anumang dahilan ay hindi mo mabasa ang Biblia, ito ay isang audio na bersyon: maari mong pakinggang ang buong Biblia sa iyong telepono!
I-download at tamasahin ang mga bagong mga tampok ng app:
* Libreng pagdownload at paggamit offline
* Mataas na kalidad na audio upang marinig ang kumpletong Biblia
* Napakasimpleng interface, mas medaling gamitin
* I-bookmark at i-highlight ang iyong mga paboritong berso sa iyong Biblia
* Piliin at i-save ang iyong mga paborito sa isang listahan
* Gumawa ng mga tala
Ayusin ang nibel ng liwanag ng iyong screen gamit ang panggabing moda at protektahan ang iyong mga mata
*Dagdagan o bawasan ang laki ng mga kung kinakailangan
*Maghanap sa mga kabanata o mga berso gamit ang mga keyword
Ang Banal na Biblia na isinalin sa Tagalog! Kumuha na ng iyo ngayon!
Ang Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi: Ang Luma at Bagong Tipan
Ang orihinal na lengguwahe ng Biblia ay Hebreo, Arameiko, at Griyego.
Ang Lumang Tipan ay karaniwang nakasulat sa Hebreo at ilang mga sipi sa Arameiko.
Ang Bagong Tipan ay nakasulat sa Griyego.
Pumili ng Libro:
Ang Lumang Tipan: Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.
Ang Bagong Tipan: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag
続きを読む
Ang Dating Biblia 特徴
関連動画
バージョン履歴 もっと見る
Ang Dating Biblia
Ang Dating Biblia Ang Biblia 15.0 APK
2022年09月01日 13.88 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 8bf3ab88db4b344855e21540e9e8071e1932d37e

Size: 13.88 MB

Ang Dating Biblia
Ang Dating Biblia Ang Biblia 14.0 APK
2022年06月12日 14.09 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: e01cc952de813f931bdb68281445adfb3e172ae3

Size: 14.09 MB

Ang Dating Biblia
Ang Dating Biblia Ang Biblia 13.0 APK
2022年04月03日 14.05 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: ee157d745cb1965941b7232f30055f5158433352

Size: 14.05 MB

Ang Dating Biblia
Ang Dating Biblia Ang Biblia 10.0 APK
2021年12月23日 13.75 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 0300e5955b51165623e7af85e2d0839a8f93ea8c

Size: 13.75 MB

追加情報

パケージ名:

ang.dating.biblia

更新日:

最新バージョン:

Ang Biblia 15.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.4+