كلمات ومعاني

10.0 11

v78.39 di jamsom

download كلمات ومعاني APK download كلمات ومعاني APK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su كلمات و معاني

In questa applicazione abbiamo raccolto molte parole con i loro significati
I detti di studiosi e pensatori
Consigli importanti nella tua vita quotidiana
Via e storie di intrattenimento
Giudizio e predicazione
Detti islamici
Frasi dolorose
Parole d'oro
Frasi che mi sono piaciute
Sentimenti, messaggi e post
Messaggi mattutini e serali
I detti possono scuotere i tuoi sentimenti
Whisper to lover
Amore nel Golfo Persico e nel Medio Oriente
I miei risparmi
Poesia
Dizionario di parole
Parole crociate
Domanda e risposta
L'applicazione è gratuita e non necessita di Internet, basta scaricarla e stupire i tuoi amici con queste parole
Condividilo su Facebook e Twitter ovunque tu sia nel mondo arabo in particolare e nel mondo in generale,

Aggiornamento كلمات و معاني 78.39

-لعبة تحدي العشرين سؤالا
-لعبة المرادفات والأضداد
-قصص وحكم جديدة،
-لعبة معاني الكلمات
-قصص للاطفال
كلمات مفيدة،
معلومات قيمة،
إختبر معلوماتك،
عبر و أشياء كثيرة في هذا التطبيق
Leggi di Più
Caratteristiche كلمات و معاني
Versioni Precedenti Altro
كلمات ومعاني
كلمات ومعاني 78.39 APK
May 1, 2023 7.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: bb0fd08a7e587b58fd5cdb679d0b916f38551307

Size: 7.88 MB

What's New:

-لعبة تحدي العشرين سؤالا
-لعبة المرادفات والأضداد
-قصص وحكم جديدة،
-لعبة معاني الكلمات
-قصص للاطفال
كلمات مفيدة،
معلومات قيمة،
إختبر معلوماتك،
عبر و أشياء كثيرة في هذا التطبيق
كلمات ومعاني
كلمات ومعاني 74.39 APK
December 21, 2021 7.74 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1bbccdd5ae14c7b408fcc60ab3afe38a6de8f117

Size: 7.74 MB

What's New:

-لعبة تحدي العشرين سؤالا
-لعبة المرادفات والأضداد
-قصص وحكم جديدة،
-لعبة معاني الكلمات
-قصص للاطفال
كلمات مفيدة،
معلومات قيمة،
إختبر معلوماتك،
عبر و أشياء كثيرة في هذا التطبيق
كلمات ومعاني
كلمات ومعاني 73..39 APK
May 29, 2021 5.24 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6d19b433706d7389ce9089e798a858306ecd623b

Size: 5.24 MB

What's New:

-لعبة تحدي العشرين سؤالا
-لعبة المرادفات والأضداد
-قصص وحكم جديدة،
-لعبة معاني الكلمات
-قصص للاطفال
كلمات مفيدة،
معلومات قيمة،
إختبر معلوماتك،
عبر و أشياء كثيرة في هذا التطبيق
كلمات ومعاني
كلمات ومعاني 72.38 APK
March 26, 2021 5.11 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 283498fd773f89b2cddf9bfe73db94e528481687

Size: 5.11 MB

What's New:

-لعبة تحدي العشرين سؤالا
-لعبة المرادفات والأضداد
-قصص وحكم جديدة،
-لعبة معاني الكلمات
-قصص للاطفال
كلمات مفيدة،
معلومات قيمة،
إختبر معلوماتك،
عبر و أشياء كثيرة في هذا التطبيق
Maggiori Informazioni

Nome Pacchetto:

com.jamsom.qissas

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

78.39

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Disponibile su:

Google Play

Requisiti:

Android 4.1+