มงคล 38 ธรรมะสอนใจ
9.7
43

มงคล 38 ธรรมะสอนใจ

1.6 by StarVision
Sacred principles of life that leads to happiness and progress in life.

มงคล 38 ธรรมะสอนใจ Screenshots

มงคล 38 ธรรมะสอนใจ 1.6 Description
มงคล 38 ธรรมะสอนใจ (Package Name: com.starvision.peace) is developed by StarVision and the latest version of มงคล 38 ธรรมะสอนใจ 1.6 was updated on March 10, 2021. มงคล 38 ธรรมะสอนใจ is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of มงคล 38 ธรรมะสอนใจ and find 3 alternative apps to มงคล 38 ธรรมะสอนใจ on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.1+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
เรียนรู้คำสอนอันเป็น มงคล38 ประการ ของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และประสบความสำเร็จในทุกด้าน พร้อมหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เหมาะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เช่น
- ขันธ์ 5 องค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปและนาม
- อริยสัจ 4 คำสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพาน
- ไตรลักษณ์ ลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวง
- อิทธิบาท 4 หลักธรรมเพื่อความสำเร็จ
- พรหมวิหาร 4 ธรรมสำหรับผู้เป็นใหญ่ ผู้ปกครอง พ่อแม่
- สังคหวัตถุ 4 หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจคน
- ฆราวาสธรรม 4 หลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือน
- สัปปุริสธรรม 7 หลักธรรมของคนดี หรือคุณสมบัติของคนดี
- บุญกิริยาวัตถุ 10 หลักธรรมแห่งการทำบุญ
หากต้องการให้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ยึดหลักมงคลชีวิต 38 ประการนี้ไว้
1. การไม่คบคนพาล
2. การคบบัญฑิต
3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร
5. เคยทำบุญมาก่อน
6. การตั้งตนชอบ
7. ความเป็นพหูสูต
8. การรอบรู้ในศิลปะ
9. มีวินัยที่ดี
10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต
11. การบำรุงบิดามารดา
12. การสงเคราะห์บุตร
13. การสงเคราะห์ภรรยา
14. ทำงานไม่ให้คั่งค้าง
15. การให้ทาน
16. การประพฤติธรรม
17. การสงเคราะห์ญาติ
18. ทำงานที่ไม่มีโทษ
19. ละเว้นจากบาป
20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
22. มีความเคารพ
23. มีความถ่อมตน
24. มีความสันโดษ
25. มีความกตัญญู
26. การฟังธรรมตามกาล
27. มีความอดทน
28. เป็นผู้ว่าง่าย
29. การได้เห็นสมณะ
30. การสนทนาธรรมตามกาล
31. การบำเพ็ญตบะ
32. การประพฤติพรหมจรรย์
33. การเห็นอริยสัจ
34. การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม
36. มีจิตไม่เศร้าโศก
37. มีจิตปราศจากกิเลส
38. มีจิตเกษม
มงคล 38 ธรรมะสอนใจ 1.6 Update
- ปรับปรุงประสิทธิภาพแอพ
Read More
มงคล 38 ธรรมะสอนใจ Features
More Information
Update Date:

2021-03-10

Latest Version:

1.6 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.1+