ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha
8.9
10

ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha

1.6 by SL Apps - KPK
සුපිරිම Joke කතා කියවන්න කැමති ඔයාල දැන්ම අපේ App එකට Set වෙන්න...

ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha Screenshots

ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha 1.6 Description
ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha (Package Name: com.cricket.kelumprabash.amdagehawenathkatha) is developed by SL Apps - KPK and the latest version of ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha 1.6 was updated on August 31, 2018. ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha is in the category of Comics. You can check all apps from the developer of ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.0.3+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Join us to enjoy the best collection of funny stories in Sri Lanka. (Best amdan stories and other stories)
Features
> Daily Updates
> Very Small app size
> Low data consumption
> Unlimited fun
(Amda, Amdage katha, sinhala comic, bukiya, sinhala fun, sri lanka, fun zone)
Read More
ඇම්ඩාගේ හා වෙනත් කතා / Amdange Ha Wenath Katha Features
More Information
Category:

Comics Apps

Update Date:

2018-08-31

Latest Version:

1.6 

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 4.0.3+